1. Mục đích, phạm vi áp dụng:
  2. Mục đích:

- Quy định thống nhất quy trình, thủ tục xử lý tài sản khi chương trình - dự án kết thúc theo đúng quy định hiện hành tại Trường Đại học Cần Thơ để giải quyết công việc kịp thời theo yêu cầu thanh toán, quyết toán khi chương trình - dự án kết thúc và yêu cầu quản lý tài sản của nhà trường;

- Đơn vị và cá nhân trong Trường phải tuân thủ đầy đủ nội dung quy trình công việc, thực hiện nhanh chóng, kịp thời đảm bảo hiệu quả công việc và tiến độ thực hiện.

  1. Phạm vi áp dụng:

Tất cả các tài sản được hình thành từ các chương trình - dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, nguồn hỗ trợ chính thức ODA, vốn vay ưu đãi và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước của Trường Đại học Cần Thơ khi chương trình - dự án kết thúc, kể cả tài sản cho, tặng từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước;

Ban quản lý/Ban điều hành/Chủ nhiệm/Đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý điều hành chương trình - dự án, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị - Thiết bị là các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện trong việc xử lý tài sản khi kết thúc chương trình - dự án.

1.2 Các hình thức xử lý tài sản khi chương trình - dự án kết thúc:

- Điều chuyển tài sản;

- Thanh lý tài sản: Tài sản đã vượt quá thời gian sử dụng theo quy định mà không thể tiếp tục sử dụng được; tài sản bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả; trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cấp có thẩm quyền và các trường hợp được thanh lý khác theo quy định của pháp luật;

- Bán tài sản: đối với các tài sản không xử lý theo hình thức điều chuyển hoặc thanh lý như trên đã nêu.

1.3 Văn bản áp dụng:

- Luật số 09/2008/QH12 về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009);

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2009);

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký);

- Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2012);

- Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

- Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

- Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước;

- Quyết định số 90/QĐ-ĐHCT ngày 21/01/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành quy trình quản lý và xử lý tài sản khi dự án kết thúc trong Trường Đại học Cần Thơ.

- Quyết định số 91/QĐ-ĐHCT ngày 21/01/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành quy trình tiếp nhận hàng viện trợ trong Trường Đại học Cần Thơ.

1.4 Giải thích từ ngữ, từ viết tắt:

- BGH: Ban Giám hiệu;

- P.QTTB: Phòng Quản trị - Thiết bị;

- P.TV: Phòng Tài vụ.

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

2.1 Bước 1 (Gửi và tiếp nhận hồ sơ):

Trong vòng 01 tháng kể từ khi chương trình - dự án kết thúc, Ban quản lý/Ban điều hành/Chủ nhiệm chương trình - dự án thực hiện đề xuất phương án xử lý tài sản, bao gồm các hồ sơ như sau:

- Văn bản đề nghị xử lý tài sản khi chương trình - dự án kết thúc;

- Dự thảo biên bản kiểm kê tài sản của chương trình - dự án kết thúc theo mẫu quy định (mẫu 7a/TSDA) đồng thời gửi file điện tử cho P.QTTB theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

- Dự thảo bảng tổng hợp tài sản đề nghị xử lý (mẫu 08/TSDA) đồng thời gửi file điện tử cho P.QTTB theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

- P.QTTB sẽ tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính.

2.2 Bước 2 (Kiểm tra hồ sơ):

Chuyên viên P.QTTB thực hiện việc kiểm tra hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu đơn vị bổ sung.

2.3 Bước 3 (Đối chiếu dữ liệu tài sản):

Chuyên viên P.QTTB đối chiếu dữ liệu tài sản do P.QTTB đang theo dõi quản lý với dữ liệu tài sản theo dự thảo biên bản kiểm kê tài sản của chương trình - dự án kết thúc;

P.QTTB thông báo lịch thời gian làm việc với chương trình - dự án trong trường hợp tài sản có chênh lệch thiếu hoặc thừa hay đề xuất xử lý tài sản chưa hợp lý.

2.4 Bước 4 (Hoàn chỉnh biểu mẫu):

P.QTTB làm việc với chương trình - dự án trong trường hợp tài sản có chênh lệch thiếu hoặc thừa so với dữ liệu đang theo dõi quản lý hay đề xuất xử lý tài sản chưa hợp lý;

Chương trình - dự án hoàn chỉnh các biểu mẫu theo quy định (mẫu số 7a/TSDA, mẫu số 08/TSDA).

2.5 Bước 5 (Lập hồ sơ, thủ tục xử lý tài sản):

P.QTTB trình BGH phê duyệt phương án xử lý tài sản của chương trình - dự án kết thúc (điều chuyển, thanh lý, bán) trên biểu mẫu số 08/TSDAP;

Trình BGH ký quyết định phê duyệt việc xử lý tài sản của chương trình - dự án kết thúc.

2.6 Bước 6 (Xử lý tài sản chương trình - dự án kết thúc):

P.QTTB phối hợp với chương trình - dự án và đơn vị tiếp nhận tài sản thực hiện việc bàn giao tài sản (mẫu số 5/BG);

P.QTTB phối hợp với chương trình - dự án thực hiện việc thu hồi đối với tài sản thanh lý và xử lý theo quy trình thanh lý tài sản.

2.7 Bước 7 (Hoàn tất hồ sơ xử lý tài sản):

P.QTTB thực hiện việc cập nhật dữ liệu tài sản theo quyết định xử lý tài sản đã được phê duyệt;

P.QTTB thực hiện chuyển bộ hồ sơ xử lý tài sản cho các đơn vị (P.TV để thanh quyết toán, chương trình - dự án để lưu và các đơn vị tiếp nhận tài sản để tiếp tục theo dõi quản lý).

 

Thông báo

Số lượt truy cập

659486
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
63
1190
1719
659486

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn