1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1.1 Mục đích, phạm vi áp dụng:

  1. a. Mục đích:

- Quy định thống nhất quy trình, thủ tục điều động tài sản giữa các đơn vị trong nội bộ Trường Đại học Cần Thơ nhằm giải quyết công việc kịp thời theo nhu cầu, tăng hiệu quả khai thác sử dụng tài sản;

- Tất cả các tài sản của các đơn vị là tài sản chung của nhà trường, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng có trách nhiệm sử dụng tài sản có hiệu quả nhất và các công chức, viên chức trong Trường có thể khai thác sử dụng chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản;

- Đơn vị và cá nhân trong Trường phải tuân thủ đầy đủ nội dung quy trình công việc, thực hiện nhanh chóng, kịp thời đảm bảo hiệu quả công việc và tiến độ thực hiện.

  1. Phạm vi áp dụng:

- Điều động tài sản giữa các đơn vị trực thuộc Trường (Khoa, Viện, Trung tâm, Phòng, Ban, Bộ môn trực thuộc, Văn phòng đoàn thể,...) đang quản lý, sử dụng;

- Tài sản dư thừa, không còn nhu cầu sử dụng, khi thực hiện việc sắp xếp, giải thể, sát nhập hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

- Tài sản sử dụng vượt so với tiêu chuẩn, định mức theo quy định của Nhà nước;

- Tài sản phục vụ hoạt động của chương trình - dự án khi kết thúc;

- Tài sản đầu tư mua sắm, đưa vào sử dụng nay không còn nhu cầu sử dụng hoặc khai thác chưa hết công suất.

1.2 Văn bản áp dụng

- Luật số 09/2008/QH12 về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009);

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2009);

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký);

- Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2012);

- Quyết định số 88/QĐ-ĐHCT ngày 21/01/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng tài sản trong Trường Đại học Cần Thơ;

- Quyết định số 89/QĐ-ĐHCT ngày 21/01/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành quy trình điều động, thanh lý tài sản trong Trường Đại học Cần Thơ.

1.3 Giải thích từ ngữ, từ viết tắt:

- BGH: Ban Giám hiệu;

- P.QTTB: Phòng Quản trị - Thiết bị.

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

2.1 Bước 1 (Gửi và tiếp nhận hồ sơ):

BGH trực tiếp quyết định điều động tài sản giữa các đơn vị trong Trường trong trường hợp nhận thấy tài sản của đơn vị đang trực tiếp quản lý, sử dụng có tần suất sử dụng thấp, khai thác không hiệu quả,...;

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm, đơn vị có nhu cầu điều chuyển tài sản do không còn nhu cầu sử dụng hoặc đơn vị có nhu cầu điều động tài sản từ đơn vị khác về đơn vị mình, đơn vị lập văn bản theo mẫu hướng dẫn (trong trường hợp kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm) hoặc lập văn bản đề nghị (trong trường hợp đột xuất) gửi P.QTTB (đính kèm chi tiết danh mục tài sản và thuyết minh lý do);

P.QTTB sẽ tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính.

2.2 ớc 2 (Kiểm tra hồ sơ):

Chuyên viên của P.QTTB sẽ kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu tài sản của các đơn vị có nhu cầu;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thông tin thì yêu cầu đơn vị bổ sung.

2.3 ớc 3 (Lập hồ sơ, thủ tục điều động i sản nội bộ):

P.QTTB lập văn bản đề nghị điều động tài sản, có sự xác nhận của hai đơn vị có liên quan trình BGH xem xét và phê duyệt;

Sau khi BGH phê duyệt, P.QTTB sẽ trình BGH ký quyết định điều động tài sản; 

Trường hợp BGH không phê duyệt đề nghị điều động tài sản, P.QTTB sẽ thực hiện thông báo cho các đơn vị có liên quan.

2.4 ớc 4 (n giao i sản điều động):

Khi có quyết định điều động tài sản của Trường, P.QTTB phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện biên bản bàn giao tài sản (theo Biểu mẫu số 5/BG);

P.QTTB thực hiện cập nhật dữ liệu tài sản được điều động giữa các đơn vị có liên quan. 

2.5 ớc 5 (Hoàn tất hồ sơ điều động i sản):

P.QTTB chuyển hồ sơ cho các đơn vị có liên quan để tiếp tục theo dõi quản lý.

Thông báo

Số lượt truy cập

659499
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
76
1203
1732
659499

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn